Finał IX edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego – Instytut Europejski w Łodzi

Młodzieżowy Parlament Europejski to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół z Łodzi i Regionu zainicjowany przez europosła dr Jacka Saryusz-Wolskiego w 2006 r. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu debat, wykładów, negocjacji oraz zachęcenie jej do zaangażowania się w projekty regionalne oraz europejskie.
Przez ponad 2 miesiące (od końca lutego do kwietnia br.) uczestnicy projektu cyklicznie spotykali się w biurze europosła pracując w grupach politycznych do jakich zostali przydzieleni. Głównym celem cotygodniowych spotkań było opracowanie przez młodzież tekstu rezolucji na finalne posiedzenia IX edycji MPE. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, przygotowaniem merytorycznym oraz formalnym. Ponadto każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni.

Po raz kolejny 7 osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły w składzie:

Magdalena Bednarek IID
Emilia Tasarz IID
Agnieszka Sikora IIC
Karolina Grzesiak IID
Monika Słupińska IIB
Marek Marczak IID
Maciej Klimczak IID

uczestniczyła w kolejnej edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.

8 maja 2015r odbyła się sesja plenarna - finał projektu.

I część obrad rozpoczęła się odśpiewaniem „Ody do radości”. Pan europoseł Jacek Saryusz-Wolski powitał zebraną młodzież i przedstawił problematykę obrad, tj.„Partnerstwo Wschodnie ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji na Ukrainie”. Każdy z europosłów MPE miał 1 minutę aby zaprezentować swoje stanowisko. Wystąpienia całej naszej siódemki były bardzo inspirujące i energetyczne.
Przemowy oceniała Komisja w składzie:

 • Europoseł Pan Jacek Saryusz-Wolski
 • Pan Janusz Moos – dyrektor Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Pani Celina Błaszczyk – Instytut Europejski

Zadaniem Komisji było ocenianie wystąpień. Mogli przyznać od 0 do 5 punktów. Pod uwagę brana była merytoryka wypowiedzi zgodnie z poglądami frakcji, styl i sposób prezentowania stanowiska.
Przez ponad 2 miesiące młodzież była oceniania również za:

 • frekwencję
 • aktywność na wykładach
 • test z wiedzy o Unii Europejskiej
 • opracowanie stanowiska rezolucji każdej z frakcji
 • indywidualną rozprawkę na temat “Przedstaw swój pogląd nt. dalszego pogłębiania integracji państw Unii Europejskiej, poprzez utworzenie wspólnej konstytucji, prawnie wiążącej wszystkich członków Unii Europejskiej.”
 • przygotowanie filmu pt. “Jak mieszkańcy woj. Łódzkiego widzą przyszłość UE?”
 • wypowiedź na sali obrad.
 • poprawność zadanego pytania podczas finału

W IX edycji wzięło dział ponad 90 uczniów, z woj. Łódzkiego, w tym uczniowie z Łodzi, Zgierza, Pajęczna, Kutna, Wielunia, Rawy Mazowieckiej i Skierniewic. Począwszy od I edycji, w 2006r. zainicjowanej przez europosła udział wzięło ponad 1000 osób.

II część obrad – pytania z tzw. Niebieskiej Karty (ang. Blue Card). Przewodnicząca Parlamentu udzielała głosu europosłom, którzy chcieli zadać pytanie innemu z europosłów.W pytaniach poruszane były najdrażliwsze tematy, począwszy od autonomii Krymu, bezpieczeństwa energetycznego UE, otwarcie granic dla Ukrainy, armii wspólnotowej, dywersyfikacji źródeł energii, sankcji skierowanych przeciw Rosji.

Frakcje połączone w koalicje prezentowały swoje rezolucje. W wyniku głosowania przyjęta została jedna rezolucja koalicji. W krótkiej przerwie europosłowie oczekiwali z niecierpliwością na ogłoszenie wyników z wielotygodniowej rywalizacji.
Nagrodą jest wyjazd studyjny do Brukseli podczas którego osobiście będzie można zapoznać się z zasadami funkcjonowania PE

Pan europoseł odczytał laureatów tegorocznej edycji MPE (6 osób).
Jedną z laureatek została Monika Słupińska (miejsce 3)– uczennica kl. IIB, naszej szkoły.

„Dziękuję uczniom za udział w projekcie i zachęcam do brania udziału w Młodzieżowym Parlamencie Europejskim.

Dziękuję również nauczycielom za pomoc m.in.
p. Andrzejowi Kuchciakowi
p. Anicie Skorupskiej-Bernaś
p. Monice Lewandowskiej
Podziękowanie składam również Dyrekcji za umożliwienie udziału w projekcie oraz Radzie Rodziców za jego sfinansowanie.

Opiekun uczestników – p. Adam Klimczak

mpe3

mpe2

mpe1

Więcej zdjęć w galerii.

 

Informacja dla członków Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Pajęcznie

Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą nr 4/2015 z dnia 28.04.2015r zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 19 czerwca 2015 o godz.19.00 – I termin, 19.15 – II termin w Zespole Szkół w Pajęcznie , ul. Sienkiewicza 5, sala nr 3.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Wybór prezydium – przewodniczącego, sekretarza, komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Rozpatrzenie odwołań członków do walnego zebrania.
 7. Złożenie sprawozdania zarządu z działalności statutowej za rok 2014;
 8. Dyskusja
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2014;
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za rok 2014;
 13. Sprawy różne i wolne wnioski;
 14. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy!

Zmieniony (środa, 06 maja 2015 13:53)

 

Konkurs na projekt graficzny ekspozycji historycznego sztandaru szkoły

Regulamin konkursu

na projekt graficzny ekspozycji historycznego sztandaru szkoły

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu pt. „Konkurs na projekt graficzny ekspozycji historycznego sztandaru szkoły” , zwanego dalej konkursem jest Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Pajęcznie. Konkurs jest organizowany w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Pajęcznie.

2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

3.Osobami odpowiedzialnymi są: p. Jacek Lewera – prezes Stowarzyszenia, p. W. Marchewka- wiceprezes Stowarzyszenia, Bożena Szczerkowska – sekretarz Stowarzyszenia.

§ 2

Cel konkursu

1.Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem do wykonania ekspozycji sztandaru.

2.Konkurs ma również na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, propagowania wiedzy o historii i tradycji Szkoły oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.

3.Projekt powinien uwzględniać następujące elementy:

a) zaprojektowanie ścianki ekspozycyjnej w budynku szkolnym, w hallu na parterze;

b) obustronna ekspozycja sztandaru o wymiarach 100cm x 105 cm;

c) wykonanie graficznego projektu

§ 3

Uczestnicy

1.Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, szczególnie do uczniów i absolwentów szkoły.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną oraz projekt graficzny z podaniem wymiarów.

2.Praca musi być opisana. Na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora projektu, adres zamieszkania, numer telefonu.

3.Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.

4.Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).

5.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

1.Projekty plastyczne należy dostarczyć lub przesłać wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Zespołu Szkół w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5 98-330 Pajęczno od 15 maja do 30 czerwca 2015r. z dopiskiem „Konkurs na projekt ekspozycji sztandaru”

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1.O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Członków komisji powołuje Organizator.

2.W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3.Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 30 czerwca 2015r.

4.Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz przyzna wyróżnienia

5.Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części lub wykorzystania więcej niż jednego projektu.

6.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione.

§ 7

Nagrody

1.Nagroda główna:

 • wykonanie ekspozycji wg zwycięskiego projektu;
 • pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem, która zostanie umieszczona obok zrealizowanego projektu i wzmianka w kronice szkolnej ;
 • zaproszenie autora jako gościa honorowego i wyróżnienie na uroczystości zakończenia roku szkolnego;

2.Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia najciekawszych prac, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zaproszenia na uroczystość zakończenia roku szkolnego. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

3.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4.Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

6.Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej telefonicznie.

7.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły www.zspajeczno.pl

§ 8

Postanowienia końcowe

1.Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www. zspajeczno.pl

Zmieniony (środa, 06 maja 2015 13:49)

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich i czwartych

24 kwietnia 2015r. Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich i czwartych. Naukę w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie ukończyło 170 uczniów. Uroczystość zgromadziła zaproszonych gości: Burmistrza miasta Pajęczno p. Dariusza Tokarskiego, Przewodniczący Rady Powiatu p. Jacka Lewerę; Dyrekcję Szkoły: panią dyrektor Iwonę Stefanek, panią dyrektor Bożenę Szczerkowską, panią dyrektor Annę Strzelczak, panią kierownik Jadwigę Pach; całe grono pedagogiczne oraz uczniów wraz z rodzicami

W części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Iwona Stefanek. Przypomniała liczne sukcesy tegorocznych absolwentów, wyraziła swoją dumę z osiągnięć i postawy uczniów oraz życzyła im pomyślności w kolejnym etapie kształcenia.W imieniu klas drugich starszych kolegów pożegnała uczennica klasy II D Magda Bednarek, natomiast w imieniu klas trzecich głos zabrała Wiktoria Jura, uczennica klasy III E. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów klas drugich, którzy przejęli nad nim honorową pieczę.

maturzysci15a

Zmieniony (środa, 13 maja 2015 22:05)

Więcej…

 

Dzień Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole na holu powstała okolicznościowa dekoracja przedstawiajaca alternatywne źródła energii pod hasłem "Z energią zmieńmy źródła." Dekorację oraz okolicznościowe gazetki ścienne przygotowali uczniowie klas III e, II c. II e. I b, I c pod opieką p. A. Zawadzkiej - Rajczyk, p. B. Borkiewicz, p. A. Góral, p. K. Baryczka, p. H. Nazarek, ks. P. Góreckiego.

dzienziemi

Zmieniony (środa, 29 kwietnia 2015 10:20)

 
Więcej artykułów…