Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia - wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół w Pajęcznie

§ 36.

1. O przyjęcie do klas pierwszych mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum, którzy do końca danego roku kalendarzowego nie przekroczą 18-go roku życia.

2. Szczegółowe zasady oraz warunki przyjmowania uczniów do klas pierwszych określają kryteria rekrutacji.

3.  Zasady przenoszenia się z jednej szkoły do drugiej określają odrębne przepisy oświatowe w sprawie warunków przyjmowania i przenoszenia się uczniów do szkół.

4. Uczeń, który ukończył z wynikiem pozytywnym szkołę średnią może przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 37.

Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wolności poszukiwań intelektualnych, poszerzania horyzontów wiedzy, znajomości celu lekcji, jasnego i zrozumiałego przekazu jej treści;

2) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole, opieki wychowawczej, bezpiecznej organizacji wycieczki, biwaku lub wyjścia poza szkołę zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki;

3) poszanowania godności osobistej;

4) swobodnego, nieskrępowanego wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych, opinii, zwłaszcza dotyczących życia szkoły - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, swobodnego wyboru kół zainteresowań, zajęć międzyoddziałowych i innych form zajęć pozalekcyjnych;

6) znajomości kryteriów i zasad oceniania opisanych w WO;

7) znajomości wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych a także zakresu materiału przewidzianego do kontroli;

8) pomocy materialnej zgodnie z regulaminem Zespołu do spraw Opieki i Wychowania;

9) pomocy ze strony samorządu klasowego i nauczycieli w przypadku trudności w nauce;

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;

11) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

12) wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządu klasowego, rzeczników praw ucznia, wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

14) odwoływania się do Rzecznika Praw Ucznia;

15) reprezentowania szkoły na turniejach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych;

16) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym.

17) wpływać na życie szkoły przez działalność samorządową;

18) zrzeszania się w organizacjach szkolnych;

19) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

20) organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły;

21) do proponowania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

22) do wyboru uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki;

23) do opieki zdrowotnej, a w szczególności do korzystania z bezpłatnych świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych zakładów społecznej służby zdrowia.

24) do sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ustalonej na podstawie znanych kryteriów;

25) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;

26) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

27) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

28) uczeń ma prawo z każdym problemem zwracać się o pomoc do nauczycieli, Pedagoga oraz Dyrektora Szkoły.”

§ 37a.

1. Uczniom klas licealnych i technikum przysługuje dzień neutralny.

2. Dzień neutralny zwalnia ucznia z konsekwencji nieprzygotowania się do zajęć lekcyjnych. Uczeń może zgłosić dzień neutralny tylko 1 raz w miesiącu, a jego wykorzystanie jest odnotowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. Dzień neutralny uczeń zgłasza na pierwszej godzinie lekcyjnej, w przypadku zwolnienia z pierwszej lekcji lub jeśli jest to lekcja z podziałem na grupy dopuszcza się zgłoszenie dnia neutralnego na drugiej lekcji.

3. Dzień neutralny nie obowiązuje:

1) uczniów klas III LO w II semestrze;

2) na miesiąc (30 dni) przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4. Dzień neutralny nie zwalnia z dłuższych, zapowiedzianych tydzień wcześniej sprawdzianów pisemnych oraz z bieżącego uczestniczenia w lekcji.

5. Dzień neutralny zwalnia:

1) z braku pracy domowej;

2) z braku zeszytu, podręcznika oraz pomocy dydaktycznych;

3) z braku dodatkowych pomocy (np. kserówki);

4) z odpowiedzi ustnej;

5) z niezapowiedzianego sprawdzianu pisemnego – kartkówka.

6. Uczeń może zostać ukarany odebraniem dnia neutralnego na przykład w przypadku dopuszczenia się przez ucznia jednego z poniższych czynów:

1) wandalizm;

2) bójki;

3) palenia papierosów;

4) zażywania narkotyków;

5) picia alkoholu.

7. Decyzję o odebraniu dnia neutralnego podejmuje wychowawca klasy, który może zasięgnąć opinii klasy, Samorządu Klasowego lub innych nauczycieli. Dzień neutralny może zostać odebrany, w zależności od rodzaju i ilości wykroczeń na okres 1 miesiąca lub więcej, lecz nie na dłużej niż do końca semestru. Decyzję wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz informuje rodziców ucznia.

8. Uczeń może zostać nagrodzony przyznaniem dodatkowego dnia neutralnego w miesiącu, na przykład za:

1) udział w konkursach i olimpiadach;

2) reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

3) aktywną pracę na rzecz szkoły;

4) aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych.

9. Decyzję o dodatkowym dniu neutralnym podejmuje dyrektor szkoły na prośbę wychowawcy (opiekuna ucznia). Dodatkowy dzień neutralny nie może być przyznany częściej niż raz w semestrze.

10. Sprawy sporne należy zgłaszać do Rzecznika Praw Ucznia.

 

§ 38.

1. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

1) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

2) respektowanie uchwał swego samorządu, podporządkowanie się poleceniom i zarządzeniom nauczycieli, wychowawcy oraz dyrektora szkoły;

3) systematyczne, punktualne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły oraz rzetelne przygotowanie się do lekcji;

4) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5) postępowanie cechujące się odpowiedzialnością za własne życie, zdrowie i higienę oraz za własny rozwój;

6) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

7) postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i regulaminami pracowni;

8) wystrzeganie się szkodliwych nałogów; bycie odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

9) systematyczna praca nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności,

10) przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełnianie braków wynikających z absencji;

11) dbanie o honor i godność szkoły, budowanie jej autorytetu właściwą postawą i zachowaniem;

12) kształtowanie postawy nacechowanej życzliwością i gotowością służenia pomocą innym;

13) wystrzeganie się zachowań noszących znamiona kłamstwa i oszustwa, w tym ściągania, podpowiadania i wagarowania;

14) przebywanie podczas zajęć wyłącznie na terenie szkoły, za który uznaje się budynek i boisko szkolne;

15) zmiana obuwia po przyjściu do szkoły;

16) usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

17) niezwłoczne nadrobienie zaległości związanych z chorobą lub inną przyczyną, ewentualnie w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

18) naprawienie wyrządzonych szkód materialnych (za zobowiązania materialne uczniów wobec szkoły odpowiadają rodzice).

19) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

20) szanowanie poglądów i przekonań innych osób.

 

§ 38a.

1. Uczeń jest zobowiązany dbać o schludny i estetyczny wygląd oraz do noszenia odpowiedniego stroju.

2. Za nieestetyczny strój ucznia uważa się zbytnio odsłonięte ciało, rażący makijaż, krzykliwe ozdoby, ekstrawagancką fryzurę oraz elementy subkultur młodzieżowych.

3. W doborze ubioru uczeń zachowuje umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy.

4. Każdy uczeń posiada strój galowy:

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka z rękawami;

2) dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie, ciemna marynarka lub sweter, biała lub inna stosowna koszula.

5. Strój galowy uczeń ma obowiązek nosić w czasie:

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;

3) imprez okolicznościowych.

6. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny ale nie ekstrawagancki. Powinien być schludny, skromny, czysty, funkcjonalny, zakrywający ramiona i brzuch.

7. Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję.

8. Dziewczętom zabrania się noszenia szortów, przeźroczystych strojów, bluzek zbyt krótkich, na ramiączkach i z dużymi dekoltami.

9. Fryzura ucznia musi mieć charakter naturalny, bez jaskrawej koloryzacji; długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.

10. Biżuteria oraz wszelkie elementy dekoracyjne powinny mieć dyskretny, delikatny charakter.

 

§ 38b.

1. Obowiązuje podpisywanie kurtek, płaszczy w celu zabezpieczenia przed zamianą.

2. Wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych.

3. Strój sportowy obowiązuje na zajęciach w-f jest ustalany z nauczycielem.

4. W trakcie uroczystości klasowych i wycieczek uczeń może nosić strój dowolny.

5. W ostatnim miesiącu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą.