Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Aleksandra Kowalik - przewodniczący

Katarzyna Zuzewicz - Tokarska - zastępca przewodniczacego

Jarosław Wojtczak - członek prezydium

Ewa Zając - członek prezydium

Aleksandra Skoczylas- członek prezydium

Komisja rewizyja

Ksawera Koperska

Barbara Pluskota

Iwona Różycka

C e l i z a d a n i a R a d y R o d z i c ó w

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,
  • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat szkoły, określania struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.

Regulamin Rady Rodziców - Pobierz PDF