Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

w Zespole Szkółim. Henryka Sienkiewicza

w Pajęcznie

na rok szkolny 2019/2020

Czynność:

Termin

Składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych

od 13 maja 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

godz. 12.00

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca

do 25 czerwca 2019 r.,

do godz. 12.00

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

i dokumentów

do 28 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

16 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

- oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,

- dwóch fotografii podpisanych na odwrocie

- karty zdrowia i szczepień,

- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

- zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

dodatkowo dla Szkoły Branżowej:

- zaświadczenie lekarskie (nasz druk)

- zgłoszenie na praktykę (nasz druk)

od 16 lipca 2019r.,

godz. 12.00

do 24 lipca 2019 r.,

godz. 12.00.

do dnia 18 lipca do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

lista ostateczna

25 lipca 2019 r.,

do godz. 12.00