Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

1. Rejestracja, składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( podpisane przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) :

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami z egzaminu ósmoklasisty ( dokumenty w postaci wydrukowanego i podpisanego wniosku, świadectwa ukończenia szkoły, zostają dostarczone do sekretariatu szkoły w teczce papierowej opisanej wg wzoru „ Opis teczki ZS Pajęczno )

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

22 lipca 2021 r.

4. Potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 2 fotografii, karty zdrowia, zaświadczenia lekarskiego , zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty

Od 23 lipca 2021 – 30 lipca 2021 godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

02 sierpnia 2021r. godz.14.00