Harmonogram rekrutacji

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia

w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza

w Pajęczniena rok szkolny 2018/2019

Czynność:

Termin

Składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

od 21 maja 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r. godz. 12.00

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i szkoły branżowej I stopnia

od 22 czerwca

do 26 czerwca 2018 r.,

do godz. 12.00

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

i dokumentów

do 27 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu

rekrutacyjnym

12 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- dwóch fotografii podpisanych na odwrocie

- karty zdrowia i szczepień,

- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

- zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

dodatkowo dla Szkoły Branżowej I Stopnia:

- zaświadczenie lekarskie (nasz druk)

- zgłoszenie na praktykę (nasz druk)

od 12 lipca 2018r.,

godz. 12.00

do 19 lipca 2018 r.,

godz. 12.00.

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły

lista ostateczna

20 lipca 2018 r.,

do godz. 12.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

(na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza

w Pajęcznie na rok szkolny 2018/2019

Czynność:

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

Od 18 czerwca 2018 r.

do 2 lipca 2018 r. godz. 12.00

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

i dokumentów

Do 3 lipca 2018 godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu

rekrutacyjnym

18 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

- oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

- świadectwa ukończenia przedostatniej klasy ZSZ;

- kserokopii dowodu osobistego;

- dwóch fotografii podpisanych na odwrocie

od 18lipca 2018r.,

godz. 12.00

do 23 lipca 2018 r.,

godz. 12.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

27 lipca 2018 r.,

do godz. 12.00