Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia

w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza

w Pajęczniena rok szkolny 2017/2018

Czynność:

Termin

Składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

od 22 maja 2017 r.

do 21 czerwca 2017 r. godz. 12.00

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i szkoły branżowej I stopnia

od 23 czerwca

do 27 czerwca 2017 r.,

do godz. 12.00

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

i dokumentów

do 29 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu

rekrutacyjnym

3 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- dwóch fotografii podpisanych na odwrocie

- karty zdrowia i szczepień,

- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

- zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

dodatkowo dla Szkoły Branżowej I Stopnia:

- zaświadczenie lekarskie (nasz druk)

- zgłoszenie na praktykę (nasz druk)

od 3 lipca 2017r.,

godz. 12.00

do 10 lipca 2017 r.,

godz. 12.00.

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły

lista ostateczna

11 lipca 2017 r.,

do godz. 12.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

(na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza

w Pajęcznie na rok szkolny 2017/2018

Czynność:

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

Od 19 czerwca 2017 r.

do 3 lipca 2017 r. godz. 12.00

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

i dokumentów

Od 3 lipca 2017 do 5 lipca 2017 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu

rekrutacyjnym

6 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

- oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

- świadectwa ukończenia przedostatniej klasy ZSZ;

- kserokopii dowodu osobistego;

- dwóch fotografii podpisanych na odwrocie

od 6 lipca 2017r.,

godz. 12.00

do 10 lipca 2017 r.,

godz. 12.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

10 lipca 2017 r.,

do godz. 12.00