Regulamin rekrutacji

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W PAJĘCZNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 • TECHNIKUM
 • SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

2. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2010 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Zarządzenia Nr 26/2017 Łódzkiego Kuratorium Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

KRYTERIA REKRUTACJI

1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły.

2. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest rejestracja elektroniczna poprzez stronę szkoły.

3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA jest ukończenie gimnazjum.

4. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych w świadectwie gimnazjalnym oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego zawartych szczegółowych zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Pierwszeństwo w przyjęciu w przypadku równorzędnych wyników (liczba punktów) będą mieć:

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do szkoły niezależnie liczby uzyskanych punktów w procesie rekrutacji.

8. Uczniowie gimnazjum, którzy w latach szkolnych 2015/16 i 2016/17 zajęli w konkursach tematycznych (wymienionych w zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty) na szczeblu wojewódzkim miejsca od pierwszego do trzeciego – zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.

9. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.

10. Złożenie oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

11. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

a) do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 • podanie
 • 2 zdjęcia
 • orzeczenie lekarskie (od pielęgniarki szkolnej)
 • nr PESEL

b) do Szkoły Branżowej I Stopnia

 • podanie
 • 2 zdjęcia
 • orzeczenie lekarskie (od pielęgniarki szkolnej)
 • nr PESEL
 • zaświadczenie lekarskie
 • zgłoszenie na praktykę (nasz druk)

III. SPOSÓB PUNKTOWANIA

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów.

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum /liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych szczegółowych zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu/;

100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum .

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wynik przedstawiony w procentach z :

1) języka polskiego

2) historii i wiedzy o społeczeństwie

3) matematyki

4)  przedmiotów przyrodniczych

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego przedmiotu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta (wynik mnoży się przez 0,2)

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

4. SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO I TRZECH WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH USTALONY PRZEZ KURATORA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży :

1. język polski

oraz w zależności od wybranej klasy dwa przedmioty spośród:

2. język obcy

3. matematyka

4. fizyka

5. geografia

6. biologia

7. chemia

8. historia

b) dla 4-letniego technikum:

1. język polski

2. język obcy

3. matematyka

4. geografia

c) dla szkoły branżowej I stopnia

1. język polski

2. język obcy

3. matematyka

4. geografia

ocena -  celujący - 18 punktów

ocena -  bardzo dobry – 17 punktów

ocena - dobry  - 14 punktów

ocena - dostateczny - 8 punktów

ocena -  dopuszczający – 2 punkty

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

5. SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY INNYCH SZKOLNYCH LUB POZASZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z OKRESU NAUKI W GIMNAZJUM, UMIESZCZONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2) uzyskanie  w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów;

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów;

e) tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów ;

f) tytułu finalisty   konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione poprzednio, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty;

b) krajowym – 3 punkty;

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

4) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w zarządzeniu ŁKO ):

a) w jednym konkursie – 6 punktów,

b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,

3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):

a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,

b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,

albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,

4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.

IV. TERMINY REKRUTACJI

1. Rekrutacja do LO, Technikum  i Szkoły Branżowej I stopnia w ZS w Pajęcznie na rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest poprzez rejestrację elektroniczną na stronie szkoły.

2. 22.05. do 21.06. 2017 r. do godz. 12.00 -składanie wniosków, rejestracja na stronie szkoły

3. 23.06. 2017 do 27.06.2017  r. godz. 12.00 r. – składanie poświadczonych kopii (lub oryginałów) świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

4. 03.07.2017ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły ,

5.  03.07.2017 – 10.07.2017 godz.12.00 – potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografii, karty zdrowia, zaświadczeń lekarskich , zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty,

6. 11.07.2017 – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do szkoły.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. O kolejności na liście kandydatów do liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej decyduje suma uzyskanych punktów.

2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów do liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej do momentu wyczerpania miejsc w danym oddziale.

3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.

4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utworzeniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6. Szkoła ma prawo nie przyjąć ucznia z oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania niezależnie od wyników rekrutacji.

Zasady rekrutacji podane są na stronie Zespołu Szkół w Pajęcznie www.zspajeczno.pl