Regulamin rekrutacji

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W PAJĘCZNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 • TECHNIKUM
 • BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – rozdział 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378, z 2021r. poz. 4)

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów(Dz. U. z 2019 poz. 1737)

3.Zarządzenia Kuratorów Oświaty w poszczególnych województwach w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/21, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4.§11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 ze zm.)

5.Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 1394)

KRYTERIA REKRUTACJI

1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2. Zespół Szkół w Pajęcznie prowadzi nabór do szkół w formie elektronicznej .Rejestracja elektroniczna poprzez stronę szkoły.

3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA jest ukończenie szkoły podstawowej .

4. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów wynikających
z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych na świadectwie oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Pierwszeństwo w przyjęciu w przypadku równorzędnych wyników (liczba punktów) będą mieć:

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do szkoły niezależnie liczby uzyskanych punktów
w procesie rekrutacji.

8. Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2018/19 i 2019/2020 zajęli w konkursach tematycznych (wymienionych w zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty) na szczeblu wojewódzkim miejsca od pierwszego do trzeciego – zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.

9. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.

10. Złożenie oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia.

11. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

a) do Liceum Ogólnokształcącego:

 • podanie
 • 2 zdjęcia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

b) do Technikum:

 • podanie
 • 2 zdjęcia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydane przez szkołę do lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu)

c) do Branżowej Szkoły I Stopnia:

 • podanie
 • 2 zdjęcia
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydane przez szkołę do lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu)
 • zgłoszenie na praktykę (nasz druk)

III. SPOSÓB PUNKTOWANIA

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów.

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego
i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów

100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej /liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych szczegółowych zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu/;

100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wskazanych dla danego oddziału) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – wynik przedstawiony w procentach przelicza się w następujący sposób:

1) wynik egzaminu z języka polskiego wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,35

2) wynik egzaminu z matematyki wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,35

3) wynik egzaminu z języka obcego wyrażony w skali procentowej mnoży się przez 0,35

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty , przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przy czym za uzyskanie z :

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu :

a) celującym-przyznaje się po 35 punktów

b) bardzo dobrym- przyznaje się po 30 punktów

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów

d) dostatecznym- przyznaje się po 15 punktów

e) dopuszczającym- przyznaje się po 10 punktów

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu :

a) celującym-przyznaje się po 35 punktów

b) bardzo dobrym- przyznaje się po 25 punktów

c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów

d) dostatecznym- przyznaje się po 10 punktów

e) dopuszczającym- przyznaje się po 5 punktów

6 . SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO I TRZECH WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH USTALONY PRZEZ KURATORA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 1. a)dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży :
  1. język polski
  2. język obcy
  3. matematyka
  4. fizyka
  5. geografia
  6. biologia
  7. chemia
  8. historia
  9. język polski
  10. język obcy
  11. matematyka
  12. geografia
  13. język polski
  14. język obcy
  15. matematyka
  16. geografia

oraz w zależności od wybranej klasy dwa przedmioty spośród:

b) dla 5-letniego technikum:

c) dla branżowej szkoły I stopnia

ocena - celujący - 18 punktów

ocena - bardzo dobry – 17 punktów

ocena - dobry - 14 punktów

ocena - dostateczny - 8 punktów

ocena - dopuszczający – 2 punkty

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

5. SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY INNYCH SZKOLNYCH LUB POZASZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z OKRESU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ, UMIESZCZONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2) uzyskanie w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5 punktów;

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów;

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów ;

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione poprzednio, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty;

b) krajowym – 3 punkty;

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

4) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych
w zarządzeniu ŁKO ):

a) w jednym konkursie – 6 punktów,

b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,

3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca
w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):

a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,

b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,

albo(w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych
w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,

4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.

IV. TERMINY REKRUTACJI

Rejestracja, składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami ( podpisane przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) :

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( dokumenty w postaci wydrukowanego i podpisanego wniosku, świadectwa ukończenia szkoły, zostają dostarczone do sekretariatu szkoły w teczce papierowej opisanej wg wzoru „ Opis teczki ZS Pajęczno )

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów22 lipca 2021 r.

4. Potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 2 fotografii, karty zdrowia, zaświadczenia lekarskiego , zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty

Od 23 lipca 2021 – 30 lipca 2021 godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

02 sierpnia 2021r. godz.14.00

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. O kolejności na liście kandydatów do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia decyduje suma uzyskanych punktów.

2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia do momentu wyczerpania miejsc w danym oddziale.

3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.

4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.

5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utworzeniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6. Szkoła ma prawo nie przyjąć ucznia z oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania niezależnie od wyników rekrutacji.

Zasady rekrutacji podane są na stronie Zespołu Szkół w Pajęcznie www.zspajeczno.pl

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania / profil/ zawód

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

A

Matematyka, fizyka , język obcy

Język polski , matematyka, fizyka, j.obcy

2.

B

Biologia , chemia,

Matematyka lub język obcy

Język polski , matematyka, biologia, chemia

3.

C

Język polski, j. obcy

Biologia lub historia lub geografia

Język polski , matematyka, j.obcy , historia

4.

D

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Język polski , matematyka, j.obcy , historia

5.

E

Matematyka, geografia, język obcy

Język polski , matematyka, j.obcy , geografia

6.

Technikum

G

Technik   ekonomista

Język polski , matematyka, j.obcy , geografia

7.

H

Technik handlowiec

Język polski , matematyka, j.obcy , geografia

8.

Branżowa Szkoła I stopnia

K

Wielozawodowa

Język polski , matematyka, j.obcy , historia

9.

L

klasa patronacka PGEGiEK

Zawód: elektromechanik i elektryk  

Język polski , matematyka, j.obcy , historia

10.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

LOD

Język polski , geografia

Język polski , matematyka,

j. obcy, historia