Cele Stowarzyszenia

Celami stowarzyszenia są:

 1. Utrzymywanie więzi między absolwentami i gronem pedagogicznym szkoły.
 2. Propagowanie osiągnięć Szkoły i jej wychowanków.
 3. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe szkoły.
 4. Tworzenie warunków rozwoju intelektualnego, kulturalnego, sportowego młodzieży.
 5. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw mających na celu skuteczną realizację planów dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie członków Stowarzyszenia.
 2. Współdziałanie z władzami samorządowymi i innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi podobne cele.
 3. Propagowanie szkoły, sukcesów jej uczniów, absolwentów oraz grona pedagogicznego.
 4. Propagowanie tradycji szkolnych.
 5. Prowadzenia działalności integrującej młodzież szkoły oraz członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 6. Opieka nad uzdolnionymi uczniami szkoły, fundowanie stypendiów oraz nagród.
 7. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą.
 8. Poszukiwanie sponsorów aktywnie wspierających realizację celów Stowarzyszenia.
 9. Opieka i wspieranie absolwentów oraz pracowników szkoły, którzy znaleźli się w trudnej   sytuacji życiowej.